Nyt fra Dommer gruppen under LDF.

Beretning fra Dommerudvalget

 

Året startede med Generalforsamlingen, som der er sendt beretning ud om.

Efter generalforsamling fik gæsteforelæseren ordet og fremførte et godt foredrag.

 

Formanden Thomas Springer Nielsen blev genvalgt, men han har været mindre aktiv i arbejdet i Dommerudvalget grundet personlige forhold.

 

Der har været gennemført kurser i de to store dommergrupper. Der er blevet strammet op på mødepligten, og der har været udstedt gule kort.

Kurserne består typisk af 3 fagkurser plus et fællesmøde i november, hvor alt er åbent. Alle kurserne er åbne for de, som står på dommerlisten.

 

Der har været frafaldt i flere dommergrupper, hvilket har bevirket, at dommerstanden ved udgangen af 2017 tæller i alt

15 + 1 aspirant i papegøjegruppen heraf 3, som også er i tropefuglegruppen

10 + 1 aspirant i tropefuglegruppen heraf 3, som også er i papegøjegruppen

3 i DAK gruppen 1 i LAP også og 2 i papegøjegruppen

3 i LAP gruppen 1 i DAK også og 2 i papegøjegruppen

4 i DKK gruppen

6 i JFKK gruppen 1 i LAP også

2 i DZK gruppen

35 dommere og 2 aspiranter.

Der er to dommere, som står på den såkaldte ”bagliste”, og de kan træde til efter ønske, når der ikke kan findes en dommer på dommerlisten.

 

Dommerlisten bliver opdateret, når der sker ændringer. Den ligger på LDFs hjemmeside.

Angående udstillinger, så var der 25 i 2017.

 

Der er stadig problemer rundt om på nogle udstillinger med hensyn til dommerkort m.v. 

Det anbefales kraftigt, at Udstillingshåndbogen anvendes. Sker der ændringer i forhold til den, så er det altid den version, der ligger på LDFs hjemmeside, der bør anvendes.

 

Desværre er der fortsat et problem med tilgangen af dommeraspiranter og dermed dommere. Såfremt dommerne i deres omgangskreds har kendskab til fugleholdere, der kunne være interesseret i et uddannelsesforløb, beder vi jer meddele Dommerudvalget det. Der vil så blive rettet henvendelse til de pågældende. Dette for at undgå forvirring, hvis man selv arrangerer noget med den pågældende og en forening.

Interesserede kan i nogle tilfælde komme med som ”føl”, for at se, hvad dommergerningen går ud på.

Ligeledes gælder den gamle ordning med, at en forening kan få en dommer ud til at fortælle om dommergerningen.

Foreningen skal da henvende sig til Dommerudvalget, der så står for det praktisk.

Det er gratis for foreningen.

 

Det anbefales endnu engang kraftigt, at der IKKE afholdes aftenbedømmelser.

Aftenbedømmelser har mange gange været drøftet, og dommerudvalget og dommerne mener, at vi skal sige nej til dette - vi har trods alt et ansvar for fuglene.

 

Vi har på det seneste dommermøde (fællesmødet) drøftet forholdet omkring foreningernes brug af dommere, hvor foreningen IKKE er medlem af LDF og derved ikke bidrager økonomisk til dommeruddannelsen.

Brugen af dommere på tværs af faggrupperne blev også drøftet.

Ingen af delene er acceptable, og Dommerudvalget har derfor meddelt dommerne, at man ikke underskriver dommeraftaler med foreninger udenfor LDF, men retter henvendelse til Dommerudvalget, der herefter opkræver dommerhonorar som kompensation for manglende betaling til uddannelsen.

Kun på denne måde kan vi få disse foreninger til at betale før udstillingen og tilsagnet fra dommeren.

Dette vil blive meddelt på repræsentantskabsmødet.

Årsagen er, at disse foreninger ser stort på den opkrævning for et ekstra dommerhonorar, som de i henhold til reglerne skal erlægge.

 

Dispensationsordningen har været kraftigt brugt i 2017 med hele 5 ansøgninger, der ikke alle fik positivt svar på. Problemet var i et tilfælde, at en specialdommer i enkeltfuglsbedømmelse skulle dømme volierefugle med mere end 1 fugl i nummeret.

Ved rundgang på udstillingerne blev der konstateret, at der i mindst et IKKE var søgt dispensation. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet et ekstra dommerhonorar samt givet en kraftig henstilling til foreningen, at den skal overholde gældende regler.

 

I 2017 måtte det konstateres, at Kasselturen ikke blev til noget grundet for få tilmeldte. Dommerudvalget vil gerne takke KSA for hans arbejde med det projekt og håber på, at den kan gennemføres i 2018.

 

Fremmødet til kurserne i de to store grupper har været ganske godt i 2017, men der mangler desværre ofte 25 % af de registrerede dommere på kurserne.

 

Dommerudvalget har valgt at indkøbe specialhefter/ -bøger, hvor de nyeste oplysninger om især mutationsfugle i visse grupper er behandlet. Det har været en satsning fra Dommerudvalgets side, og den synes at være blevet vel modtaget.

 

Der har i årets løb været afholdt et møde i Dommerudvalget hos Henning Pust, hvor en del mindre problemer blev afhjulpet, og nogle strategier for fremtiden lagt. De beslutninger, som her blev taget, vil langsomt komme til udtryk i det videre arbejde for dommerne.