Referat generalforsamling 2017

 

Referat af generalforsamling den 23. januar 2019

 

Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen

 

Dagsordenen:

 

Ad 1:         Leif Nielsen blev forslået og enstemmigt valgt som dirigent

 

Ad 2:         Stemmetællere blev udpeget som Berit Jensen og Ilse Nielsen

Stemmeberettigede mødte var 23 stk. (26 fremmødte og 3 der ikke var stemmeberettiget)

 

Ad 3:         Formanden Bo Pedersen berettede om, hvordan 2018 var gået for foreningen.

                 Årets første møde var generalforsamlingen d. 24. januar, hvor der var 29 fremmødte.

Der var i løbet af året temamøder om regnskoven i Brasilien og om rottebekæmpelse, en kammeratskabsaften, vores sommertur til Sverige, to gange køb og salg (den ene besværliggjort af snestorm), udstillingen hos Skotte, en evalueringsaften efter udstillingen, årets fuglebanko og en enkelt aften, der var planlagt til temamøde om rottebekæmpelse, blev lavet om til en hyggeaften med røverhistorier, da rottefængeren måtte aflyse pga. sygdom.

                 Bestyrelsen har desuden afholdt 7-8 bestyrelsesmøder og foreningen har været repræsenteret ved regionsmøder og kongressen i LDF

 

Ad 4:         Kassereren Tage Høyer Hansen fremlagde regnskabet for 2018.

Der var blevet lavet et nemt læseligt overblik over udstillings-og bankoregnskab med hovedpunkterne fra 2015 til 2018.

Alt i alt svingede indtægter og udgifter ikke ret meget. Dog var der et lidt større overskud i 2016 grundet fugleinfluenzaen, som gjorde, at der ikke kunne være fugle med til banko (og derfor ikke skulle købes fugle ind).

Revisionen havde spørgsmål til ringsalget og det underskud der var på den post. Formanden forklarede at han overvejede at ændre på proceduren omkring køb og salg af ringe til kun at købe ved forudbestilling.

Årets resultat er et underskud i år, men det skyldes delvist nyinkøb af volierer og andre varige ting til udstillingen.

I 2018 havde Fuglevennen Lolland 122 medlemmer. 120 voksne medlemmer + 2 juniorer.

 

Ad 5:         Ingen indkomne forslag

 

Ad 6:         Valg af bestyrelse

På valg: Bent Petersen, John Larsen og Jan Rogawski. Jan ønskede ikke genvalg, så Bent Petersen, John Larsen og Morten Jensen blev valgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter: på valg Leif Nielsen og Morten Jensen. Leif ønskede ikke genvalg og Morten blev valgt ad 6: valgt til bestyrelsen, så der skulle vælges nye suppleanter.

 

Ad 7:         Foreslået og valgt blev Gitte Korczak og Niels Erik Schnohr

 

Ad 8:         Som revisor blev Bent Byrnild genvalgt

 

Ad 9:         Som revisorsuppleant blev Kjeld Pabst genvalgt

 

Ad 10:       Evt.

-         Der blev talt om det stadig skulle være muligt at vinde levende fugle til fuglebanko

-         På hjemmesiden er referatet fra generalforsamlingen 2017 – det bliver rettet til det nye referat.

-         Der var stemning for at afholde en ny kammeratskabsaften. Evt. kunne man b.la. diskutere det med levende fugle til banko på denne aften.

-         Man er velkommen til at sponsere fugle eller andet til amerikansk lotteri eller banko. Dog bedes man aftale det først, da bestyrelsen ikke har mulighed for at have en masse fugle siddende hjemme hos dem i lang tid inden de blev udloddet.

-         Leif Nielsen tilbød at lægge hus til et Åbent Hus arrangement med grill. Han kender evt. mindst en anden, som gerne vil vise sine fugle frem.

-         Der blev talt om kongressen som LDF afholder 23. og 24. marts.

-         Vi kender endnu ikke destinationen på vores sommerbustur, men vi bruger i hvert fald et andet busselskab end det vi plejer, da det er blevet solgt og flyttet langt væk, så det er for dyrt at leje.

-         Der blev sagt pænt farvel og tak for mange års arbejde i foreningen til Leif og Jan. Der blev også budt velkommen til Gitte og Niels Erik.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Foreningen var vært ved kaffe, sodavand, øl og en bid brød og kage. Tage solgte som altid amerikansk lotteri.

 

Referent: Sussi Juul Friberg

Dejlige rødbrystet conure