Referat generalforsamling 2017

 

Referat fra generalforsamlingen den 25. januar 2017

 

Formand Bo bød velkommen til de 28 fremmødte og indledte generalforsamlingen med at foreslå Leif Nielsen som dirigent og han blev valgt.

Leif Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var varslet i tide og gik derefter til punkt 2: Valg af stemmetællere. Bent Petersen og Hans Henrik Sørensen blev valgt.

Ordet blev herefter givet til formanden der aflagde sin beretning. Han fortalte om de arrangementer der havde været i det forgange år og var rigtig glad for den opbakning der er fra foreningens medlemmer.

Der blev forespurgt om evalueringsmødet i forbindelse med udstillingen skulle fortsætte og formanden gav udtryk for at formentlig vil blive gentaget.

Herefter blev formandens beretning godkendt uden yderligere kommentarer.

Så blev ordet givet til kassereren der gennemgik regnskabet i store træk ud fra den betragtning at det jo har været sendt ud til medlemmerne sammen med medlemsbladet. Foreningen havde 135 medlemmer ved udgangen af 2016 og der var et lille overskud i regnskabet for 2016.

Der var et par kommentarer knyttet til regnskabet vedr. håndtering af kontingent i forbindelse med kontingent indbetalt før og efter nytår. Herefter blev regnskabet godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Så var der valg til bestyrelsen og der var genvalg til Bent Petersen, Jan Rogawski og John Larsen.

Valg af suppleanter. På valg var Leif Nielsen og Connie Zøllner. Connie ønskede ikke genvalg så her blev Morten Jensen valgt i stedet for.

Der var genvalg til revisor Bent Byrnild og revisorsuppleant Kjeld Pabst.

Under eventuelt var der livlig debat omkring Fuglevennen Lollands hjemmeside. Den blev kritiseret for ikke at være opdateret under de enkelte emner og efterfølgende blev hvert enkelt emne forklaret af Bo hvorfor der måske ikke lige stod det man forventede at se under netop det emne.

Der blev i den forbindelse forespurgt om man kunne lægge en medlemsliste op på nettet og ud for hvert medlem skrive hvilke fuglearter vedkommende havde. Det bliver ikke aktuelt for mange ønsker det ikke oplyst men man kan altid henvende sig til formanden som vil være behjælpelig med at finde frem til dem som har de fugle man kunne være interesseret i.

 Bo sluttede af med at hjemmesiden vil blive gennemgået grundigt.

Anker fra Møn roste foreningen for deres arbejde i forbindelse med arrangementer og ture.

Leif rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Foreningen var vært ved kaffe og kage samt en øl eller vand og Tage solgte som sædvanlig amerikansk lotteri.

Referant Inge Pabst.

Dejlige rødbrystet conure